Cit čistič odpadů 1 kg Zobrazit větší

Cit čistič odpadů 1 kg

10009

Nový produkt

1609 ks

108,90 Kč s DPH

Více informací

Použití: Do nálevky nebo sifonu odpadu umývadla, vany, WC, kanálků v podlaze se nasype 5-10 lžic (50 - 100g) CIT čističe odpadů, zalejte 0,5l horké vody a nechte asi 20 - 30 minut působit. Potom se propláchne potrubí teplou vodou. Podlé síly znečištění se může postup několikrát opakovat. Po ukončení práce se pracovní povrch dokonale opláchne vodou. Zbytky přípravku a obal znečištění přípravkem nutno odstranit jako nebezpeční odpad předáním odpovědné osobě. Zcela vyprázdněný a vypláchnutý obal je možné odstranit v systému sběru využitelných odpadů. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby - uvedeno na obalu. Bezpečnost práce: Hydroxid soudný může poškodit zdraví při styku s pokožkou, zasažení oči nebo při náhodném požité. Složení: Hydroxit sodný, Identifikační číslo 011-002-00-6 Nebezpečí: H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 Při styku s kůží nebo vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P310: Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 224919293 nebo lékaře. P260: Nevdechujte prach. P405: Skladujte uzamčené.

2 dalších produktů ve stejné kategorii: