Osvěžovač vzduchu Fresh air 260 ml lavender Zobrazit větší

Osvěžovač vzduchu Fresh air 260 ml lavender

11166

Nový produkt

Poznámka: Lavender" se v češtině překládá jako "levandule".

  • Určení osvěžovače: osvěžovač vzduchu Fresh air 260ml lavender slouží pouze pro použití v interiérech.

  Účinky:

  • Uklidnění a relaxace: Levandulová vůně je známá svým uklidňujícím účinkem na mysl a tělo. Použití levandulového osvěžovače vzduchu může pomoci snížit úzkost a stres a vytvořit klidnější a relaxačnější prostředí.
  • Podpora kvalitního spánku: Levandulová vůně je často spojována s podporou lepšího spánku. Použití levandulového osvěžovače vzduchu ve spánkové místnosti může pomoci uvolnit napětí a podpořit klidnější a hlubší spánek.
  • Osvěžení prostoru: Levandulový osvěžovač vzduchu pomáhá odstraňovat nepříjemné zápachy a přináší do místnosti svěžest a čistotu. To vytváří příjemné prostředí pro pobyt a relaxaci.
  • Podpora dobré nálady: Levandulová vůně může pomoci zlepšit náladu a povzbudit duševní stav. Její uklidňující a osvěžující účinky mohou přinést do místnosti pozitivní atmosféru a pocity pohody.
  • Odstranění nepříjemných zážitků: Levandulová vůně je často využívána k odstranění nepříjemných zážitků, jako jsou migrény, nevolnost a úzkost. Použití levandulového osvěžovače vzduchu může pomoci snížit tyto příznaky a přinést úlevu.

  Doporučení:

  • Levandulový osvěžovač vzduchu přináší do místnosti uklidnění, svěžest a harmonii díky své charakteristické vůni a uklidňujícím účinkům.
  • Je však důležité si uvědomit, že každý člověk může vnímat vůně odlišně, a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého. Také je důležité dbát na to, aby byly osvěžovače používány v souladu s jejich návodem a bezpečnostními pokyny.

  Jak levandulový osvěžovač působí na různé prostory a jakou atmosféru vytváří?

   • Ložnice: V ložnici může levandulový osvěžovač vzduchu pomáhat vytvořit uklidňující a relaxační prostředí. Levandulová vůně je známá svým uklidňujícím účinkem, který může přispět k lepšímu spánku a snížení úzkosti.
   • Koupelna: V koupelně může být levandulový osvěžovač vzduchu užitečný k odstranění nepříjemných zápachů a k přinášení svěžesti. Jeho relaxační vůně může doplňovat atmosféru při relaxační koupeli nebo sprše.
   • Obývací pokoj: V obývacím pokoji může levandulový osvěžovač vzduchu přispět k celkovému pocitu klidu a pohody. Jeho vůně může pomoci uvolnit napětí a stres po dlouhém dni a vytvořit příjemné prostředí pro odpočinek.
   • Pracovna: V pracovním prostoru může levandulový osvěžovač vzduchu pomáhat zlepšit koncentraci a soustředění. Jeho uklidňující vůně může pomoci snížit stres a podpořit produktivitu během práce.
   • Veřejné prostory: V komerčních prostorách, jako jsou restaurace, hotely nebo obchody, může levandulový osvěžovač vzduchu vytvářet příjemnou atmosféru pro zákazníky a návštěvníky. Jeho příjemná vůně může přispět k celkovému dojmu pohody a relaxace.

   Více informací

   12506 ks

   35,03 Kč s DPH

   Více informací

   Instrukce: před použitím dobře protřepejte, sprej držte ve výšce ramen a aplikujte cca. 5-10 sek. Varování: prosím přečtěte si pečlivě instrukce: H222 Extrémně hořlavý aerosol, H229 Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. nevystavujte teplotě přesahující 50C. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Návod na použití: pozorně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc. Před vložením nádobky do rozprašovače se ujistěte, že je nastaven do polohy OFF – vypnuto. Před zapnutím nasměrujte rozprašovač směrem od Vaší tváře. Po zapnutí rozprašovače dojde po 15 sekundách k uvolnění vůně. Pokyny: Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Skladujte mimo dosah zdrojů tepla a zapálení. Při zasažení očí je okamžitě a důkladně vypláchněte vodou, vyhledejte lékaře a předložte mu tento obal. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nestříkejte na potraviny, jídlo, tkaniny, citlivé povrchy a žhavé předměty. Obsahuje butan. Složení: Ethyl Alcohol, Parfume, Butane-Propane. Obsah: 260 ml.

   30 dalších produktů ve stejné kategorii: